7 SEO service ยอดนิยมที่ช่วยให้เว็บไซต์ติดอันดับต้น ๆ จากการค้นหาบน Google

SEO service ยอดนิยม

SEO service มีหลากหลายบริการ เช่น Consulting, Keyword Research, Content Writing, SEO Audit, Link Building, Sitemap Optimization, UX/UI Design เป็นต้น

SEO Service คือ บริการการรับทำให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหาในอันดับที่ดีขึ้น จากการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของคุณ และการดึงดูดคนที่พบเห็นเว็บไซต์ของเราเข้ามารับชมและดำเนินการตามที่เราต้องการได้ 

ด้วยวิธีการและขั้นตอนที่หลากหลายและซับซ้อน จึงต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นอย่างดีมาเป็นผู้ดำเนินการ โดยแต่ละองค์กรก็จะมีความสามารถในการทำ SEO ในระดับที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรนั้น ๆ เลือกทำ SEO อย่างไร เช่น 

 • บางองค์กรมีการจัดตั้งทีมภายในเพื่อทำด้าน SEO อย่างครอบคลุม 
 • บางองค์กรมีผู้ที่ดำเนินการด้าน SEO บางส่วนและมีการจ้างธุรกิจ SEO Service ช่วยดำเนินการ 
 • บางองค์กรก็เลือกที่จะจ้างธุรกิจ SEO Service ภายนอกทั้งหมด เป็นต้น

บทความนี้ทีมนักรบจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับธุรกิจ SEO Service ทั้ง 7 ประเภท ที่จะสามารถช่วยให้เว็บไซต์ขององค์กรหรือธุรกิจคุณติดอันดับการค้นหาในอันดับต้น ๆ หรือหน้าแรกของ Google ได้ และสามารถเพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือธุรกิจต่อไป  

seo consulting service icon

SEO Consulting service: บริการที่ปรึกษาด้าน SEO  

เริ่มต้นที่บริการแรกที่ใครหลาย ๆ คนอาจไม่คุ้นเคยมากนัก คือ ธุรกิจ SEO Service ที่ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้าน SEO ให้กับองค์กรหรือธุรกิจอื่น ๆ ด้วยความความรู้และประสบการณ์ของตนเองที่สั่งสมมา กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งธุรกิจ SEO Service ประเภทนี้ก็มีขอบเขตการให้บริการหลากหลายด้านที่เกี่ยวกับการทำ SEO ตั้งแต่เรื่องของกลยุทธ์ในการทำ SEO ให้มีประสิทธิภาพ การวางแผนการทำ SEO หรือการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคต่าง ๆ เป็นต้น อันจะช่วยให้ลูกค้าสามารถนำคำแนะนำดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อบรรลุผลที่ต้องการได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

keyword research service icon

Keyword Research service: บริการวิจัยคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

การวิจัย Keyword เป็นบริการในการวิเคราะห์คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าได้เจอกับเว็บไซต์ของเราเมื่อค้นหาคำดังกล่าว รวมถึงการวิเคราะห์สถิติการค้นหาและการเข้าชมทั้งทั่ว ๆ ไป และของคู่แข่งของเรา แล้วเลือกนำมาสร้างหรือปรับปรุงหน้าเว็บไซต์หรือเนื้อหาให้สอดคล้องกับอัลกอลิทึมของ Google และหลักการ SEO เพื่อติดการค้นหาอันดับต้น ๆ และเกิดการเข้าชมนำไปสู่วัตถุประสงค์ของการสร้างเว็บไซต์

โดยกระบวนการในการบริการของธุรกิจ SEO Service สำหรับ Keyword Research ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 

 1. ผู้ว่าจ้างให้คำหลักเริ่มต้นที่ต้องการให้ติดอันดับการค้นหา 
 2. ธุรกิจ SEO Service ทำการวิจัย Keyword ที่ได้มาพร้อมด้วยคำที่เกี่ยวข้อง จุดประสงค์ในการค้นหา และการจัดกลุ่มหัวข้อ และ 3
 3. ธุรกิจ SEO Service ระเบียบข้อมูลการวิจัยคำหลักนี้ให้เป็นรายงานเชิงปฏิบัติการแล้วเสนอต่อผู้ว่าจ้าง
onpage seo audit icon

SEO Content Writing Service: บริการเขียน SEO Content ลงเว็บไซต์ 

หนึ่งในบริการด้าน SEO ที่ใครหลาย ๆ ต่างคุ้นเคยกันดีเนื่องจากเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของการทำ SEO เป็นอย่างมาก นั่นก็คือ บริการเขียน Content หรือบทความที่ถูกต้องตามหลักการ SEO เพื่อให้เนื้อหาดังกล่าวปรากฎขึ้นเมื่อมีการค้นหาคำหลักของ  Content หรือบทความนั้น 

โดยการเขียนก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การให้ลูกค้ารู้จักธุรกิจ การกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อ การให้ข้อมูลสินค้า การสร้างภาพลักษณ์แก่เแบรนด์สินค้า เป็นต้น ซึ่งธุรกิจ SEO Service ด้านการเขียน Content หรือบทความนี้ส่วนใหญ่มักเป็นคนที่ทำอาชีพอิสระ หรือ Freelance หรือธุรกิจขนาดเล็กที่ให้บริการเกี่ยวกับ SEO โดยเฉพาะนั่นเอง 

seo audit service icon

SEO Audit service: บริการตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ 

บริการตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้าน SEO เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด ธุรกิจ SEO Service เหล่านี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยรวมของเว็บไซต์ และช่วยคุณสร้างกลยุทธ์ SEO ที่มีประสิทธิภาพในอนาคตได้

ด้วยความที่อัลกอริทึมของ Google ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณเป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ตัวอย่างสิ่งที่คุณจะได้รับจาการใช้บริการนี้ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสของเว็บไซต์ ปัญหา SEO ที่มีอิทธิพลต่อการจัดอันดับของคุณ และส่งรายงานการตรวจสอบ SEO พร้อมคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เป็นต้น 

link building seo service icon

SEO Link Building service: บริการสร้าง Backlink ให้กับเว็บไซต์ 

บริการสร้าง Backlink หรือลิงค์ย้อนกลับ เป็นการนำลิงค์เว็บไซต์ของคุณไปให้เว็บไซต์อื่น ๆ พูดถึง เป็นการสร้างอำนาจ ความน่าเชื่อถือ และจำนวนการเข้าชมเพิ่มขึ้น โดยมีความสำคัญต่อผลการจัดอันดับการค้นหาเว็บไซต์ของคุณอย่างมาก จึงคุ้มค่าแม้จะต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างหนักก็ตาม บริการนี้จึงได้รับความนิยมอย่างมากพอ ๆ กับบริการรับเขียน Content หรือบทความ SEO เลยทีเดียว ซึ่งบริการสร้างลิงค์ในปัจจุบันมีอยู่หลากหลายวิธีการ เช่น

 • Digital PR หรือการประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล เป็นการมุ่งเน้นไปที่เว็บไซต์ของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เพราะมันคล้ายกับการได้รับการยกนิ้วโป้งจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ และระบุให้เครื่องมือค้นหาทราบว่าเว็บไซต์ของคุณมีคุณค่าและสมควรได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่าในผลการค้นหา
 • Guest Blogging การเขียนบล็อกโดยผู้เยี่ยมชม เป็นเทคนิคการสร้างลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนและเผยแพร่บทความบนเว็บไซต์ภายนอกในฐานะผู้เขียนหรือผู้มีส่วนร่วม และรวมถึงลิงค์กลับไปยังเว็บไซต์ของคุณเอง
 • Skyscraper Link Building การค้นหาเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคู่แข่งที่มีลิงก์ย้อนกลับจำนวนมาก จากนั้นสร้างเนื้อหาที่ดีขึ้นในหัวข้อเดียวกันและสนับสนุนให้ไซต์เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาของคุณแทน
 • Shareable Content เนื้อหาที่สามารถแชร์ได้ เนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถแชร์ในวงกว้างตามธรรมชาติจะดึงดูดลิงก์ต่าง ๆ เพราะมีภาพหรือข้อมูลที่น่าสนใจ

ข้อแนะนำ บริการนี้ควรได้รับการดูจากผู้เชี่ยวชาญ เพราะหากเพิ่ม backlink จำนวนมากจาก toxic link จะส่งผลเสียกับเว็บไซต์และอันดับได้

Sitemap Optimization for SEO service: บริการสร้างหรือปรับปรุงแผนผังเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์คือรายการที่มีโครงสร้างของหน้าและเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณ บริการสร้างหรือปรับปรุงแผนผังเว็บไซต์ลงในเว็บไซต์ของคุณถือเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้ Google เข้าใจว่าโครงสร้างและเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณมีอะไรบ้าง เพื่อแสดงผลเว็บไซต์ของคุณตามการค้นหาในหน้าที่เกี่ยวข้องที่สุด ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจของคุณโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของ CTR หรือการเปลี่ยนผู้เข้าชมเป็นลูกค้าได้ โดยธุรกิจ SEO service มีวิธีการสร้างแผนผังเว็บไซต์ให้กับเว็บไซต์ของคุณได้หลากหลายวิธี เช่น  

 • ส่งแผนผังเว็บไซต์ของคุณไปที่ Google ผ่านทาง Google Search Console เพื่อเร่งและรับประกันการจัดทำดัชนีหน้าเว็บของคุณ 
 • ใช้เครื่องมือเพื่อสร้างแผนผังเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ เช่น Google XML Sitemaps, WordPress โดยใช้ปลั๊กอิน เป็นต้น
ux ui design seo service icon

UX/UI Design for SEO service: บริการออกแบบหรือปรับปรุง UX/UI เว็บไซต์

SEO service ที่ให้บริการออกแบบหรือปรับปรุง UX/UI เว็บไซต์มีความจำเป็น เนื่องจาก UX/UI มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ส่งผลต่อ SEO เช่น ความเร็วเว็บไซต์ ความเป็นมิตรกับมือถือ เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณและส่งผลต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ของคุณในผลการค้นหา โดยมีเหตุผลมาจากความสัมพันธ์กันระหว่าง UX/UI กับ SEO นั่นเอง เนื่องจากผู้คน 73% คาดหวังว่าเนื้อหาจะแสดงผลได้ดีไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม นี่เป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยด้านประสบการณ์ผู้ใช้ ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา (SEO) ของคุณ 

หากคุณต้องการรักษาโอกาสในการขายบนเว็บไซต์ของคุณและเปลี่ยนให้เป็นรายได้ของธุรกิจ คุณต้องผสานรวม UX/UI และ SEO เข้าด้วยกันอย่างราบรื่น ขณะนี้ Google มุ่งเน้นที่การมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ค้นหาแล้ว หากคุณมี UX/UI ที่ยอดเยี่ยม คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับ SEO ของคุณ

อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ SEO service ที่มีให้ทุกคนได้ใช้บริการได้กับหลากหลายผู้ให้บริการในตลาด และหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น SEO Agency, SEO Freelance หรือ SEO Consulting เป็นต้น และการเลือกใช้ผู้ให้บริการก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการของธุรกิจสอดคล้องกับทรัพยากรของคุณเอง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจถึง SEO service มากยิ่งขึ้นและเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้องต่อไป

อ่านบทความแชร์เส้นทางอาชีพด้าน Digital Marketing Freelancer ในสาขาอื่นๆได้ด้านล่างนี้ครับ

แนะนำอ่านเส้นทางอาชีพเกี่ยวกับด้าน SEO & Digital Marketing

แชร์ประสบการณ์การสร้างอาชีพเกี่ยวกับ SEO & Digital Marketing แบบนักรบ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นจริง ว่าความรู้ที่สอนนี้ ใช้ได้ผลจริงกับนักรบ แต่ผู้เรียนควรนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับธุรกิจตัวเองครับ เช่น รับทำเว็บไซต์ WordPress, วิทยากรสร้างคอร์สออนไลน์, ขายของออนไลน์ด้วยเว็บไซต์, รับทำ SEO แบบฟรีแลนซ์ และ  SEO Agency

มีอะไรฝากไว้ไหมครับ